Cilj predmeta:

Nastava iz predmeta Marketing prodaje ima za cilj da studenti steknu  temeljna znanja o marketingu kao nauci, o njenim obilježjima i prirodi, kao i o karakteristikama marketing okruženja, tržišta, ponašanja potrošača, instrumenata marketing miksa, ali i procesa marketing menadžmenta.

Literatura ::

1. Dr Srećko Novaković, Dr Bogdan Laban, Marketing prodaje, Evropski univerzitet, Brčko, 2018.

2. Prof. Dr Srećko Novaković, Marketing prodaje, (Skripta), Evropski Univerzitet, Brčko, 2014.