Cilj predmeta:  

Cilj predmeta je sticanje sposobnosti studenata da finansijsku teoriju provjeravaju u odnosu na složeno društveno-ekonomsko okruženje u kojem se odluke u vezi s javnim sektorom donose i sprovode; upoznavanje studenata s aktuelnim trendovima u sferi javnog finansiranja (poreske i budžetske reforme); mogućnost sagledavanja mjera vlade u domenu fiskalne politike i njihovih efekata; razvijanje sposobnosti analize uspješnosti finansijske djelatnosti države.

Literatura :

1)   Mirko Kulić, Javne finansije, Megatrend univerzitet, Beograd, 2010.

2)   Jelčić Božidar, Nauka o financijama i financijsko pravo, Informator, Zagreb, 1983.

3)   Kešetović I, Javne finansije, Univerzitet Tuzla, 2013.