Cilj predmeta: Uvođenje studenata u oblast računarske grafike i upoznavanje sa osnovnim tehnikama i algoritmima iz ove oblasti. 

Ishod predmeta:Poznavanje osnovnih principa računarske grafike. · Poznavanje osnovnih tehnika i algoritama računarske grafike. Osposobljenost za samostalno programiranje grafičkih aplikacija korišćenjem Microsoft GDI 2D grafičkog API-ja. Osposobljenost za samostalno programiranje grafičkih aplikacija korišćenjem OpenGL 3D grafičkog API-ja. 

Sadržaj predmeta: Teorijska nastava

Uvod u interaktivnu računarsku grafiku i sisteme za računarsku grafiku. Hardver za računarsku grafiku. Rasterski  i grafički algoritmi za crtanje, ispunu i isecanje 2D primitiva (linija, krug elipsa). 2D i 3D geometrijske. Transformacije. Komponovanje transformacija. Algoritmi za ostvarivanje realnosti prikaza. Modeli boja. Svetlo i modeli osvetljenja. Modeli senčenja. Algoritmi za generisanje senki. Modeliranje krivih i površi (Splajn, Bezierove i NURBS krive i površi). Alati i softver za računarsku grafiku. Grafički API (GDI, GDI+, OpenGL). Interaktivno grafičko programiranje.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Računske vežbe. Praktičan rad na programiranju grafičkih aplikacija korišćenjem raznih programskih jezika.  

Literatura: 

1. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J., Computer Graphics - Principles and Practice, second edition in C, AddisonWesley Publishing Company, 1996.

2. Ed Angel, Interactive Computer Graphics, A Top-down Approach with OpenGL (Third Edition), Addison-Wesley Publishing Company, 2003.

3. Hill, F. S., Computer Graphics - using OpenGL, Prentice Hall Publishing Company, 2001.

4. Shirley, P., Fundamentals of Computer Graphics, A K Peters Publishing Company, 2002.

5. S.Minić: Skripta, EUBR. 2012.

4. A. Tenić, H. Žigić, Menadžment informacionih sistema, EU BD, 2013.

5. H. Žigić, M.Kozić, Arhitektura računarskih sistema i mreža, EU BD, 2013.