Cilj predmeta:  Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa finansijama korporacija i ovladavanje metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja, kao i sticanje znanja studenata o primjeni marketing koncepta u trgovini na veliko i trgovini na malo.

Literatura :

1. Novak Branko: Odlučivanje u financijskom upravljanju. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.

2. Brealy A. Richard and Myers C. Stewart: Principles of Corporate Finance. Boston, Irwin McGraw-Hill, 2000.

3. Braley, Myers, Marcus: Osnove korporativnih financija, V izdanje, MATE Zagreb, 2007