Cilj predmeta:

Cilj predmeta Promocija je upoznavanje studenata sa osnovama marketing komuniciranja i marketing logistike. Izučavajući ovaj predmet studenti će steći potrebna znanja o utvrđivanju i razlikovanju pojedinačnih elemenata promocije i distribucije, kao i o uslovima njihove primjene u poslovnoj praksi.


Literatura :

1. Dr Srećko Novaković, Dr Bogdan Laban, Mr Elvira Vretenarević, Promocija, Evropski univerzitet “Kallos”, Tuzla, 2018.

2. Prof. Dr Srećko Novaković, Promocija (skripta), Evropski univerzitet, Brčko, 2014.