Cilj predmeta:

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa teorijskim i praktičnim aspektima marketinga u turizmu. Predmet otvara šansu studentima da razviju analitičke sposobnosti i kritičko razmišljanje. Ključni cilj predmeta je da studenti razviju razumijevanje marketinga kao poslovne filozofije u kontekstu turističke industrije.

Literatura :

1.            Prof. Dr Ognjen Bakić, Marketing u turizmu, Čugura print, Beograd, 2008.

2.            Prof. Dr Srećko Novaković, Marketing u turizmu, (Skripta), Evropski univerzitet, Brčko, 2014.