Cilj predmeta:  

Bankarstvo ima za zadatak da prati i ispituje opšta ekonomska dejstva koja se manifestuju funkcionisanjem banaka u kreditnom i bankarskom sistemu jedne zemlje. Cilj predmeta Bankarstvo je da upozna studente sa funkcijom i ulogom bankarskog sistema, kao i načina organizovanja bankarskih organizacija u jednoj nacionalnoj ekonomiji, kao i da ih bliže upozna sa načinom poslovanja banaka

Literatura :

1. Nićin N., (2012), Bankarstvo, EUBD, Brčko, Brčko distrikt

2. Vunjak N., Kovačević Lj. (2006), Bankarstvo, Ekonomski fakultet, Subotica