Ishod učenja treba da rezultira stečenim temeljnim znanjem i pripremljenošću  studenata za budući praktičan rad.

Sadržaj predmeta:

  1. Mehanika
  2. Kinematika
  3. Dinamika materijalne točke
  4. Toplina i temperatura
  5. Prijenos topline
  6. Mehanika lokomotornog sistema čovjeka
  7. Oscilatorno kretanje
  8. Zvučne pojave
  9. Optika
  10. Elektromagnetizam


Literatura1.Jakupović, Mirjanić: Fizika i biofizika, Banja Luka, Apeiron, 2008.
2.
3.