Cilj predmeta:

Sticanje osnovnih i primijenjenih znanja iz područja geodezije, geomatike i geoinformatike. Sticanje osnovnih i primijenjenih znanja iz područja katastra.

Ishod predmeta:

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formuliranju i u rješavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

Sadržaj predavanja:

1.      Katastarski sustavi

2.      Tapijski sistem. Thorensov katastar. Evropski parcelarni katastar. Register of Deeds.

3.      Land registry, Zemlјišnaknjiga, NačelaZemlјišne knjige I knjižno prava. Zemlјišno knjižno tijelo. Zemlјišno knjižni uložak. Poduložak. Knjiga položenih ugovora. Knjižni upisi. Zemlјišno knjižni predmeti. Ostale evidencije (katastri).

4.      Katastarska izmjera, metode. Evidentiranje (katastar) nepokretne imovine. Katastar nepokretnosti. Katastar 2014. Katastar vodova. Upravlјanje katastrom i odgovornosti. Tehničke metode. Definicija, omeđivanje i prikaz međa. Uloga geodeta. Organizacijski aspekti katastra.

5.      Zajednički informacijski sustav zemljišne knjige i katastra

6.      Infrastruktura prostornih podataka

7.      Modeli podataka

8.      Homogenizacija katastarskih planova

Sadržaj vježbi:  Praktična primjena stečenih znanja na predavanjima. Izrada katastarskog operata katastra zemljišta i katastra nepokretnosti.


Cilj predmeta:

Uvođenje studenata u problematiku izvođenja geodetskih radova u različitim inženjersko-tehničkim područjima i ovladavanje rješavanjem elementarnih zadataka u inženjerskim radovima.

Ishod predmeta:

Studenti su upoznati s elementarnim geodetskim radovima u inženjersko-tehničkim područjima. Osposobljeni su za: povezivanje objekta i geodetske mreže, analitičku razradu geometrije objekta, računanje elemenata za obilježavanje s proračunom točnosti za izabranu metodu, postupak obilježavanja i kontrole geometrije na terenu, određivanje površine obilježene figure i volumen tijela s proračunom i ocjenom točnosti.

Sadržajpredmeta:

Teorijska nastava.

Uvod u Inženjersku geodeziju. Zadaci Inženjerske geodezije u inženjersko-tehničkim područjima. Osnovni pojmovi o geodetskim mrežama u inženjerskim radovima. Geometrija objekta. Povezivanje objekta i geodetske mreže. Aproksimacija objekta geometrijskim elementima. Analitička razrada geometrije objekta. Metode i instrumenti za obilježavanje elementarnih veličina geometrijskih elemenata. Računanje elemenata za obilježavanje (za izabranu metodu). Proračun točnosti obilježavanja elementarnih veličina i geometrijskih elemenata. Obilježavanje i kontrola obilježene elementarne veličine i geometrijskog elementa. Određivanje površine obilježene (realizirane projektirane) figure. Određivanje volumena obilježenog tijela (temeljne jame, nasipa, usjeka, kanala). Nivelman preko vodenih prepreka.

Nivelman. Vrste visinskih sustava. Referentne plohe.

Tolerancije u gradnji. Građevinska i geodetska tolerancija.

Potencijal mreže referentnih stanica u inženjersko-tehničkim projektima.

Osnovni pojmovi iz tunelogradnje, mostogradnje i visokogradnje.

Uspostava i izjednačenje mreža za posebne namjene.

Praktična nastava.Vježbe.

Analitička razrada projekta. Računanje glavnih elemanata prijelazne, kružne i vertikalne krivine. Računanje elemenata za obilježavanje s proračunom točnosti za izabranu metodu. Određivanje površine figure i volumena tijela s proračunom i ocjenom točnosti. Statistička analiza mjerenja s testiranjem linearnih hipoteza. Izjednačenje mreže posebne namjene. Izjednačenje visinske mreže. Izjednačenje poligonskog vlaka po strogoj metodi.


1.     

Cilj  predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovama satelitske geodezije, odnosno njene primjene u određivanjima i računanju koordinata položaja i visina na Zemljinoj površini. Također, detaljnije upoznavanje s Globalnim Navigacijskim Satelitskim Sustavima i njihovom praktičnom primjenom.

Ishod predmeta:

Osposobljenost studenata da ovladaju teorijskim i praktičnim znanjima iz Satelitske geodezije. Razumijevanje matematičkih modela odnosa satelita, računanje dužina i koordinata položaja u prostoru.

Sadržaj predmeta:

1.      Opći pojmovi.Definicija, zadaci i razvoj satelitske geodezije. Osnovni koncept. Referentni koordinatni sustavi. Precesija i nutacija.

2.      Osnovna teorija satelitskih orbita. Keplerovi i Newtonovi zakoni. Neporemećeno kretanje satelita. Keplerovi orbitalni elementi. Poremećeno kretanje satelita.

3.      Arhitektura sustava NAVSTAR GPS. Razvoj programa NAVSTAR. Svemirski segment sustava. Kontrolni segment sustava. Korisnički segment sustava. Ostali satelitski sustavi, GLONASS, GALILEO.

4.      GNSS mjerenja i izvori pogrešaka. Princip kodnih i faznih mjerenja. Poreške satelitskog porijekla. Pogreške sredine prostiranja signala. Pogreške prijemnika. Matematički modeli GNSS merenja. Funkcionalni model pseudodužina. Proste, dvostruke i trostruke razlike. Frekvencijske kombinacije. Stohastički model GNSS mjerenja. Izjednačenje GNSS mreže. Projektiranje GNSS mreže.

5.      GNSS pozicioniranje, primjene i modernizacija. Autonomno GNSS pozicioniranje. Diferencijalno GNSS pozicioniranje. Višestanični DGPS sustavi. GNSS primjene i modernizacija.

6.      Mreže referentnih stanica. Faze razvoja. Princip rada i korekcije. Dostupni servisi.

7.      GNSS tehnike mjerenja.

8.      Satelitska altimetrija.

 


Cilj predmeta:

Sticanje osnovnih i primijenjenih znanja iz područja geodezije, geomatike i geoinformatike. Sticanje osnovnih i primijenjenih znanja iz područja tehnika geodetskih mjerenja.

Ishod predmeta:

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formuliranju i u rješavanju praktičnih inženjerskih problema.

Sadržajpredmeta:

Sadržaj predavanja:

1. Geoid, elipsoid, koordinatni sustavi, kartografska projekcija

2. Geodetska osnova

3. Transformacija koordinata

4. Osnovne tehnike geodetskih mjerenja

5. Geodetski instrumenti

6. Pogreške mjerenja

7. Standardi u izmjeri, u svijetu i kod nas

8. Suvremeni sustavi u izmjeri 

9. Osnovne karakteristike postojećih satelitskih sustava: GPS, GLONASS, GALILEO

10. Projektiranje radova prilikom: - realizacije matematičke osnove izmjere  - prikuplјanja  podataka  o  elementima  prostora  (izmjera detalјa),  (sadržaj projekta, definiranje projektnog zadatka, izbor metode izmjere, analiza metode izmjere, sadržaj tehničkog izvješća)

 

Sadržaj vježbiPraktična primjena stečenih znanja na predavanjima.


Cilj predmeta:  

Sticanje osnovnih i primjenjenih znanja iz oblasti geodezije, geoinformatike, fotogrametrije i daljinske detekcije.

 

Ishod predmeta:

Stečena znanja koristiće se u stručnim predmetima, u formulisanju i rješavanju praktičnih inžinjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

Različiti nosioci informacija o snimlјenom terenu ili objektu.

Osnovi crno-bele, kolor i digitalne slike.

Matematičke osnove fotogrametrijskog snimka.

Opšte jednačine preslikavanja.

Matrica prostorne rotacije i jednačine kolinearnog preslikavanja.

Osnovne karakteristike kamera za fotogrametrijsko snimanje. Određivanje elemenata unutrašnje orijentacije kamere.

Planiranje aerofotogrametrijskog snimanja.

Relativna i apsolutna orijentacija aerofotogrametrijskih snimaka.

Upoznavanje fotogrametrijskih instrumenata i uređaja za posmatranje, interpretaciju i merenje fotogrametrijskih snimaka.

Fotogrametrijski postupak izrade linijskih, digitalnih i ortofoto planova i karata snimnjenog terena ili objekta.

Tačnost fotogrametrijske metode.

 Terenski fotogrametrijski radovi: određivanje tačaka za orijentaciju, fotosignalisanje, dešifrovanje i dopunski terenski radovi.

 

 Sadržaj vežbi:

Praktične vežbe prate predavanja sa realizacijom konkretnih zadataka.