Osnovni pojmovi i karakteristike medjunarodnogdrumskog transporta robe i putnika.Konvencija o ugovoru za medjunarodni drumski prevoz roba -CMR. Carinska konvencija o medjunarodnom transportu roba-TIR. Medjunarodna trgovacka pravila-INCOTERMS. Sporazum o medjunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih prehrambenih proizvoda - ATR. Tovarni list u medjunarodnom drumskom transportu robe.Transportno osiguranje. TIR karnet i procedure. Sporazum o privremenom uvozu-ATA konvencija. Transport zivih zivotinja. Nacin odredjivanja kvota i raspodele dozvola za medjunarodni drumski transport. Bilateralne dozvole. Obaveze i odgovornost prevoznika. Obaveze i odgovornost primaoca. Zahtevi koje moraju ispunjavati vozila namenjena za medjunarodni drumski transport robe i putnika. Rad carinskih uprava. Konvencija o ugovoru o medjunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga- CVR. Vrste linija prilikom medjunarodnog drumskog transporta putnika. Radno vreme vozaca u medjunarodnom drumskom prevozu.Tahograf. Tarife.Analiza rezultata rada i troskova. Prateca dokumenta.

Medjuzavisnosti razvoja saobracajne infrastrukture i saobracajnog sistema.Specificnosti urbanog, regionalnog i ruralnog planiranja saobracajne infrastrukture. Uticaj vidovne raspodele na razvoj saobracajne infrastrukture.Optimizacija u lociranju saobracajne infrastrukture.Karakteristike multimodalnog transportnog sistema.Sistemski pristup u multimodalnim transportnim sistemima. Trendovi u multimodalnim transportnim sistemima.Aktuelna istrazivanja u ovoj oblasti.